สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.4 ทอง 4 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  อินธิแสง
2. เด็กชายศราวุฒิ  ปัตวัง
 
1. นายมิตร  สกุลจร
2. นางวันทนีย์  สกุลจร